Archeologický nález

ak sa pri výkopových, stavebných alebo iných prácach nájde v zemi vec pamiatkovej hodnoty – archeologický nález, musí to nálezca ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obecného (resp. mestského) úradu najneskôr na druhý pracovný deň po jej nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Archeologické nálezy sú vlastníctvom Slovenskej republiky. O nálezoch vecí pamiatkovej hodnoty v hmote historickej stavby, ktoré sa nájdu počas stavebných prác, platia osobitné predpisy – §127 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 229/1997 Z. z. [§40 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov].

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]

Kategória: Základné pojmy
Tag: Bratislava

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede